Prime Time Club

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. PrimeTime Club: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Ringbaan-Oost 4, 5013 CA te Tilburg, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 65775384.
 2. Wederpartij: eenieder met wie PrimeTime Club een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Partijen: PrimeTime Club en de Wederpartij gezamenlijk.
 4. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan de Wederpartij gebruik kan maken of deelnemen aan een of meerdere Trainingen, inclusief eventuele aanverwante dienstverlening van PrimeTime Club, zoals voedingsadvies.
 5. Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die tussen Partijen is gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor contractsluiting op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van PrimeTime Club en de Wederpartij en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de Overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals in geval de Overeenkomst rechtstreeks middels de mobiele applicatie Virtuagym tot stand komt. Een Overeenkomst is aldus geen Overeenkomst op Afstand indien daarbij door PrimeTime Club geen georganiseerd systeem voor contractsluiting op afstand wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval dat de Overeenkomst middels een te ondertekenen inschrijfformulier wordt gesloten of als de Wederpartij de contactgegevens van PrimeTime Club op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een Overeenkomst sluit.
 6. Abonnement: een Overeenkomst die voor een bepaalde tijd van vier weken wordt aangegaan en in het kader waarvan de Wederpartij gedurende die bepaalde tijd het uitdrukkelijk overeengekomen aantal keer per week aanspraak maakt op deelname aan of gebruik van een Training. Een Abonnement wordt, tenzij tijdig is opgezegd conform het bepaalde in deze algemene voorwaarden, steeds stilzwijgend verlengd voor opnieuw vier weken.
 7. Rittenkaart: een virtuele kaart waarmee de Wederpartij het recht op deelname aan c.q. gebruik van een bepaald aantal Trainingen inkoopt, welke kaart voor bepaalde tijd geldig is.
 8. Training: elke afzonderlijke, in het kader van de Overeenkomst, door PrimeTime Club te verzorgen personal, duo- of groepstraining, dan wel door PrimeTime Club aangeboden open gym hour, op een bepaalde dag, gedurende een bepaald tijdsbestek.
 9. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van PrimeTime Club en iedere Overeenkomst.
 2. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van PrimeTime Club is vrijblijvend; PrimeTime Club kan op basis van slechts zijn aanbod, niet worden gehouden een Overeenkomst met de Wederpartij aan te gaan. PrimeTime Club kan zijn aanbod tot meteen, althans zo spoedig mogelijk na ontvangst van de inschrijving van de Wederpartij, nog herroepen.
 2. Kennelijke fouten en/of vergissingen in een aanbod van PrimeTime Club, binden hem niet.
 3. Onverminderd het bepaalde in lid 1, komt de Overeenkomst tot stand op het moment dat de Wederpartij het daartoe bestemde inschrijfformulier van PrimeTime Club heeft ingevuld en ondertekend dan wel het aanbod in de Virtuagym-app op de daartoe aangewezen wijze heeft aanvaard. In geval van inschrijving voor een proeftraining, geldt dat de Overeenkomst tot stand komt op het moment dat de inschrijving door PrimeTime Club per e-mail is bevestigd.
 4. Een proeftraining kan door de Wederpartij slechts eenmalig worden afgenomen.

ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ EEN OVEREENKOMST OP AFSTAND

 1. De Wederpartij is gerechtigd een Overeenkomst op Afstand binnen 14 dagen na totstandkoming daarvan, zonder opgave van redenen te ontbinden.
 2. Nakoming van de Overeenkomst op Afstand, binnen de bedenktijd als bedoeld in het vorige lid, geschiedt uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek van de Wederpartij.
 3. Indien de Overeenkomst op Afstand volledig wordt nagekomen binnen de bedenktijd, verklaart de Wederpartij bij het aangaan van de Overeenkomst op Afstand uitdrukkelijk dat zij afstand doet van het recht van ontbinding zodra de Overeenkomst op Afstand door PrimeTime Club is nagekomen.
 4. De Wederpartij kan van het recht van ontbinding gebruik maken door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door PrimeTime Club aangeboden modelformulier voor herroeping een verzoek in te dienen bij PrimeTime Club. Zodra PrimeTime Club in kennis is gesteld van het voornemen van de Wederpartij om de Overeenkomst op Afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal PrimeTime Club de ontbinding zo spoedig mogelijk per e-mail bevestigen.
 5. Bij uitoefening van het recht van ontbinding na een verzoek van de Wederpartij overeenkomstig lid 2, terwijl een deel van de overeengekomen dienstverlening van PrimeTime Club reeds is nagekomen, is de Wederpartij PrimeTime Club een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de Overeenkomst op Afstand dat door PrimeTime Club is nagekomen op het moment van uitoefening van het recht van ontbinding, vergeleken met de volledige nakoming van de Overeenkomst op Afstand. Het evenredige bedrag dat de Wederpartij aan PrimeTime Club is verschuldigd, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen.
 6. PrimeTime Club zal de eventueel reeds van de Wederpartij ontvangen betaling, minus het eventuele evenredige bedrag als bedoeld in lid 5, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de Overeenkomst op Afstand aan de Wederpartij terugbetalen.

ARTIKEL 5. | ABONNEMENTEN & RITTENKAARTEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geldt ten aanzien van Rittenkaarten en Abonnementen het volgende:
 2. Indien de Overeenkomst een Rittenkaart betreft, geeft de Rittenkaart de Wederpartij recht op deelname aan of gebruik van het uitdrukkelijk overeengekomen aantal Trainingen. Een Rittenkaart is voor de uitdrukkelijk overeengekomen bepaalde duur na aanschaf daarvan geldig. Indien deze geldigheidsduur is verstreken, maakt de Wederpartij niet langer aanspraak op deelname aan c.q. gebruik van de Trainingen op basis van de Rittenkaart, ook niet indien het overeengekomen aantal Trainingen nog niet is verbruikt;
 3. In geval van een Abonnement wordt deze aangegaan voor een bepaalde looptijd van vier weken, ingaande op de dag van totstandkoming van het Abonnement.
 4. Een Abonnement als bedoeld in het vorige lid onder b) wordt na verstrijken van de overeengekomen bepaalde looptijd steeds stilzwijgend verlengd voor opnieuw vier weken, tenzij het Abonnement uiterlijk op de laatste dag van de lopende vier-weken-termijn is opgezegd. Opzegging dient per e-mail of telefonisch te geschieden.
 5. In geval van een Abonnement maakt de Wederpartij aanspraak op het uitdrukkelijk overeengekomen aantal Trainingen per week. Trainingen die behoren tot een bepaalde vier-weken-termijn, kunnen tot vier weken daarna worden afgenomen.
 6. In geval van ernstige blessure of ziekte van de Wederpartij, kunnen Partijen besluiten dat de einddatum van een Abonnement of Rittenkaart wordt opgeschort. PrimeTime Club kan daaraan bijzondere voorwaarden verbinden, zoals het door de Wederpartij aantonen van de blessure c.q. ziekte middels een doktersverklaring en een maximumaantal keer per jaar dat de Wederpartij van de opschorting gebruik maakt.
 7. PrimeTime Club heeft jaarlijks recht op vakantie van een aaneengesloten periode van vier weken. In dat verband wordt het Abonnement dan wel de geldigheid van de Rittenkaart met de duur van de vakantie verlengd. Eventueel kunnen partijen overeenkomen dat, indien beschikbaar, een vervangende instructeur de Trainingen verzorgt, in welk geval het Abonnement c.q. de geldigheidsduur van de Rittenkaart niet wordt verlengd.

ARTIKEL 6. | AAN- EN AFMELDEN VOOR TRAININGEN

 1. Indien en voor zover de datum en tijd van Trainingen bij het aangaan van de Overeenkomst nog niet zijn vastgesteld, dient de Wederpartij zich aan te melden voor de deelname aan of gebruik van een Training, zulks conform het bepaalde in het volgende lid.
 2. Aanmelding voor personal Trainingen dient uiterlijk 24 uur van tevoren te geschieden. Voor overige Trainingen dient uiterlijk 12 uur van tevoren te worden aangemeld. De Wederpartij kan zich aanmelden voor Trainingen onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid daarvan.
 3. Afmelding voor personal Trainingen dient uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de betreffende Training te geschieden. Afmelding voor overige Trainingen dient uiterlijk 12 uur vóór aanvang van de betreffende Training te geschieden. In geval de Wederpartij zich niet tijdig afmeldt, vervalt de aanspraak op deelname aan de Training zonder dat PrimeTime Club tot enige compensatie is gehouden.

ARTIKEL 7. | GEZONDHEID

De Wederpartij verklaart impliciet dat zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat is om aan de Training deel te nemen zonder schade voor de gezondheid van de Wederpartij. De Wederpartij garandeert dat zij in goede lichamelijke en geestelijke conditie verkeert, dat zij niet op de hoogte is van een medische of andere reden waarom zij niet in staat zou zijn om de Training te volgen en dat de Training niet schadelijk is voor de gezondheid, veiligheid, het welzijn of de lichamelijke conditie van de Wederpartij. Deelname aan Trainingen geschiedt uitsluitend op eigen risico.

ARTIKEL 8. | HUISREGELS

 1. De Wederpartij dient zich te houden aan de huisregels van de trainingslocatie. Deze huisregels kunnen van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de huisregels maakt integraal onderdeel uit van de Overeenkomst. In het bijzonder geldt dat:
 • tijdens Trainingen schone schoenen specifiek voor binnen dienen te worden gedragen en dat de Wederpartij beschikt over een schone handdoek;
 • de Wederpartij op tijd komt voor de Training;
 • andere personen in hun waarde moeten worden gelaten en met respect dienen te worden behandeld, ongeacht geloof of politieke overtuigingen.
 1. PrimeTime Club is gerechtigd de Wederpartij de toegang tot de trainingslocatie te ontzeggen of haar daarvan te verwijderen dan wel haar de (verdere) deelname aan de Training te ontzeggen, indien het gedrag van de Wederpartij daartoe, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid of gelet op het bepaalde in het vorige lid, aanleiding geeft.

ARTIKEL 9. | OVERMACHT

 1. PrimeTime Club is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of volgens de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend, waaronder mede begrepen ziekte van personeel alsook overheidsmaatregelen waardoor nakoming van de Overeenkomst (tijdelijk) niet mogelijk is. De uitvoering van de Overeenkomst wordt in geval van tijdelijke overmacht opgeschort waarna de misgelopen Trainingen alsnog kunnen worden ingehaald. In plaats daarvan kunnen Partijen ook overeenkomen om de Trainingen in een andere vorm of op een andere locatie te verzorgen, in welk geval geen opschorting van de Overeenkomst plaatsvindt.
 2. Indien de nakoming van de Overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk wordt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst, voor dat gedeelte waarop de overmachtsituatie betrekking heeft, met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien PrimeTime Club bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk nog aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 10. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. PrimeTime Club is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst (waaronder het bepaalde in deze algemene voorwaarden mede begrepen) niet, niet tijdig of niet volledig nakomt.
 2. Indien PrimeTime Club de Overeenkomst rechtsgeldig ontbindt, maakt de Wederpartij geen aanspraak op enige restitutie of andere compensatie.

ARTIKEL 11. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. De Wederpartij is gehouden tot volledige vooruitbetaling, bij gebreke waarvan de Wederpartij geen aanspraak maakt op deelname c.q. gebruik van de overeengekomen Trainingen.
 2. Betaling dient te geschieden op de daartoe door PrimeTime Club aangewezen wijze
 3. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Wederpartij intreedt, is de Wederpartij over het openstaande bedrag de dan geldende wettelijke rente verschuldigd.
 4. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Wederpartij.

ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. PrimeTime Club draagt geen aansprakelijkheid voor schade in verband met of schade die veroorzaakt is door een onjuistheid of onvolledigheid in de door de Wederpartij verstrekte gegevens, een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien dan wel een andere omstandigheid die niet aan PrimeTime Club kan worden toegerekend.
 2. PrimeTime Club draagt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan doordat de instructies van de instructeur, al dan niet onjuist en/of onvolledig, door de Wederpartij zijn opgevolgd.
 3. PrimeTime Club is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van diefstal, letsel of blessures. De Wederpartij wordt aanbevolen dure kleding, sieraden en telefoons thuis te laten vanwege mogelijke diefstal. Waardevolle spullen kunnen altijd in een afgesloten ruimte bewaard worden.
 4. PrimeTime Club verleent zijn diensten naar beste inzicht en vermogen, doch geschiedt deelname aan c.q. gebruik van de Trainingen en de eventuele overige diensten van PrimeTime Club, geheel vrijwillig en volledig voor eigen risico van de Wederpartij. PrimeTime Club is ter zake in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk. De Wederpartij vrijwaart PrimeTime Club van alle medische claims, processen, verlies, schade of diefstal van eigendommen of van goederen die door de deelnemer zijn meegebracht, verwonding of overlijden, met daarin verwerkt claims over nalatigheid ontstaan uit de door PrimeTime Club aangeboden diensten.
 5. PrimeTime Club aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet door de Wederpartij behalen van resultaten. PrimeTime Club verbindt zich ter zake uitsluitend tot een inspanningsverbintenis.
 6. Mocht PrimeTime Club aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft PrimeTime Club, indien mogelijk, het recht deze schade te herstellen. De Wederpartij dient PrimeTime Club hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van PrimeTime Club ter zake vervalt.
 7. De eventuele aansprakelijkheid van PrimeTime Club is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van PrimeTime Club betrekking heeft.
 8. De Wederpartij is aansprakelijk voor alle aan haar toerekenbare schade ontstaan in verband met het gebruik van de op de trainingslocatie beschikbare materialen en overige eigendommen van PrimeTime Club of derden.
 9. Het recht op het instellen van een rechtsvordering of verweer in verband met de stelling dat de door PrimeTime Club verleende diensten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, vervalt indien van de veronderstelde tekortkoming niet binnen zeven dagen na ontdekking daarvan, althans het redelijkerwijs kunnen ontdekken daarvan, Schriftelijk en gemotiveerd mededeling is gedaan aan PrimeTime Club. Indien een klacht in het kader van een Overeenkomst op Afstand, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Wederpartij het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).
 10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens PrimeTime Club een jaar.

ARTIKEL 13. | SLOTBEPALINGEN

 1. PrimeTime Club is te allen tijde gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen.
 2. De wijze waarop PrimeTime Club persoonsgegevens van de Wederpartij verwerkt, is beschreven in de privacyverklaring van PrimeTime Club. Deze is op de website van PrimeTime Club (primetimeclub.nl) vermeld. Op verzoek van de Wederpartij kan haar bovendien een exemplaar van deze privacyverklaring worden verstrekt.
 3. De aan de Wederpartij toekomende rechten uit de Overeenkomst zijn strikt persoonlijk en kunnen zonder voorafgaande instemming van PrimeTime Club niet worden overgedragen aan derden.
 4. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 5. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.