Prime Time Club

Privacyverklaring

Ons site adres is: https://www.primetimeclub.nl.

PrimeTime Club respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door PrimeTime Club worden verwerkt, waaronder mede begrepen die van bezoekers en gebruikers van de website www.primetimeclub.nl (hierna aangeduid als “de website”). PrimeTime Club acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. PrimeTime Club zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

PrimeTime Club verwerkt persoonsgegevens die u zelf verschaft aan PrimeTime Club, zoals bij:
– Telefonisch of mailcontact;
– Het, via de Viruagym-app of op een andere wijze aangaan van een overeenkomst met PrimeTime Club met betrekking tot trainingen en aanverwante diensten;
– Het versturen van een bericht middels het contactformulier op de website.

De persoonsgegevens die u aan PrimeTime Club verstrekt, worden uitsluitend verwerkt voor de doeleinden waarvoor u deze hebt opgegeven en verder zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Indien u, bijvoorbeeld middels het contactformulier op de website, telefonisch of per e-mail persoonsgegevens verstrekt, worden deze door PrimeTime Club uitsluitend verwerkt om uw contactverzoek te kunnen behandelen. Indien u een overeenkomst met PrimeTime Club hebt gesloten, verwerkt PrimeTime Club uw persoonsgegevens om uitvoering aan de overeenkomst te kunnen geven.

Vorenstaande verwerkingen van persoonsgegevens is volgens de wet dan ook toegestaan op de grond dat u daarom verzoekt en aldus toestemming geeft, dan wel op de grond dat de verwerking noodzakelijk is om uitvoering te geven aan een tussen u en PrimeTime Club gesloten overeenkomst of aan uw verzoek tot het sluiten van zodanige overeenkomst.

Daarnaast verwerkt PrimeTime Club persoonsgegevens op de zogenoemde rechtsgrond “gerechtvaardigde belangen”. Onder gerechtvaardigde belangen worden begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen PrimeTime Club of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van de website. Voorts worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van uw persoonsgegevens door de exploitant van de Viruagym-app en de hostingprovider van PrimeTime Club om u de via die app aangeboden functionaliteiten c.q. de website en e-mailvoorzieningen van PrimeTime Club te kunnen exploiteren, alsook het delen van uw persoonsgegevens met de exploitant van door PrimeTime Club gebruikte cloud-software, zoals Onedrive.

In alle gevallen geldt dat uitsluitend daartoe geautoriseerde medewerkers van PrimeTime Club toegang hebben tot uw persoonsgegevens en uitsluitend voor zover dat nodig is ter uitvoering van de aan hen opgedragen taken. Dit geldt ook ten aanzien van derden aan wie PrimeTime Club persoonsgegevens verstrekt zoals hierboven beschreven. PrimeTime Club zal uw persoonsgegevens onder geen beding verkopen. De personen die onder verantwoordelijkheid van PrimeTime Club vallen, evenals door PrimeTime Club ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Voor zover PrimeTime Club de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een derde partij, zoals in geval van het gebruik van de Viruagym-app, zal PrimeTime Club de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Zulke stappen omvatten, indien en voor zover dat volgens de wet is vereist, het hanteren van een verwerkersovereenkomst met dergelijke ontvangers om te zorgen dat zij dezelfde of vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen treffen als PrimeTime Club, zodat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Cookies die PrimeTime Club gebruikt
PrimeTime Club gebruikt functionele en analytische cookies op de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw apparaat. Cookies met slechts een technische functionaliteit (functionele cookies) zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursopgaven onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te kunnen optimaliseren.

Via analytische cookies verzamelt PrimeTime Club gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door de bezoekers daarvan. In dat kader maakt PrimeTime Club gebruik van Google Analytics om te helpen analyseren op welke wijze de website wordt gebruikt door logboekgegevens en bezoekersgedrag op de website in anonieme vorm te verzamelen. Het IP-adres van de bezoekers wordt echter gemaskeerd, er is een verwerkingsovereenkomst aangegaan met Google en er wordt geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.

U kunt het gebruik van cookies voorkomen of beperken door de juiste instellingen in de internetbrowser te selecteren. Indien u het gebruik van cookies beperkt, is het echter mogelijk dat de functionaliteiten van de website niet optimaal kunnen worden benut.

Uw rechten
U heeft het recht om PrimeTime Club te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij PrimeTime Club een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens die PrimeTime Club verwerkt, in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen.
Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bewaren van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden door PrimeTime Club slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. PrimeTime Club legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Contact
Voor vragen over deze privacyverklaring of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door PrimeTime Club, kunt u contact opnemen met PrimeTime Club. PrimeTime Club helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door PrimeTime Club of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.

PrimeTime Club
Ringbaan-Oost 4
5013CA Tilburg
E-mail: info@primetimeclub.nl
Telefoon: 06-28712415